Rabu, 9 Januari 2013

RPT BAHASA MELAYU TINGKATAN 1

MINGGU DAN TARIKH
TAJUK/ PENGAJARAN DAN
HASIL PEMBELAJARAN (FOKUS UTAMA/SAMPINGAN)
1
2-4/01/2013
Hari Pertama di Sekolah Menengah
SISTEM BAHASA
Golongan kata
Kata Nama
§  Kata Nama Am
§  Kata Nama Khas
§  Kata Ganti Nama Diri
§  Penanda wacana
§  Ayat gramatis
§  Istilah/kosa kata
§  Tanda baca

KOMPONEN SASTERA
§  Pengenalan genre, aspek dan istilah sastera
§  Pantun Dua Kerat (Nasihat)
PENULISAN
§  Karangan Respons Terbuka (1) : Keperihalan / Gambaran / Pengalaman
Interpersonal
1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan, dan masyarakat dengan menggunakan kata, sebutan dan intonasi, serta nada yang sesuai. Aras 3 (iii)
1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain. Aras 2 (ii)
Maklumat
7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton. Aras 1 (iii)
7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (ii)
7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 1 (ii)
Estetik
10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. Aras 1 (ii), (iii)
12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)
12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.
12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)
2
7-11/1/2013
Berhemat Semasa Berbelanja
SISTEM BAHASA
§  Kata Ganti Nama Diri
§  Kata Ganti Nama Tunjuk
§  Simpulan Bahasa
§  Ayat topik, ayat huraian dan ayat contoh
§  Kosa kata/ IstilahKOMPONEN SASTERA
§  Sambungan pengenalan genre, aspek dan istilah sastera
§  Prosa Tradisional:  Pantun Dua Kerat (Nasihat)
PENULISAN
§  Karangan Berangsangan  (1)

Interpersonal
1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 1  (iv)
1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. Aras 2 (ii), (iv)
1.5 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan dalam pelbagai situasi.
1.6 Menyatakan perasaan secara berterus terang dan beradab tentang sesuatu perkara untuk mengekalkan hubungan
Maklumat
7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (iii)
7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 2 (i)
8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.Aras 1 (i)
8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah disusun. Aras 1 (i)
8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu. Aras 1 (ii)
8.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama ada hendak menerima, menambah, atau menolak pilihan. Aras 1 (ii)
Estetik
9.1  Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (i)
10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan.     Aras 1 (i)
10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar,   plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (iii)
12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (ii)
12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)
12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)
3
14-18/1/2013
Mutiara Hitam dari Sabah
SISTEM BAHASA
§  Bentuk Kata Kerja
§  Frasa (FN, FK, FA, FS)
§  Ayat Dasar
§  Ayat Tunggal
§  Subjek dan predikat

KOMPONEN SASTERA
§  Sajak : Kian Kita Lupa
PENULISAN
§  Ringkasan dan Pemahaman (1)

Interpersonal
1.3  Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 1  (iv)
1.4  Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. Aras 2 (ii), (iv)
1.5  Berbincang dan membidas hujah dengan sopan dalam pelbagai situasi.
1.6  Menyatakan perasaan secara berterus terang dan beradab tentang sesuatu perkara untuk mengekalkan hubungan
Maklumat
7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (iii)
7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 2 (i)
8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.Aras 1 (i)
8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah disusun. Aras 1 (i)
Estetik
9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (i)
10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan.     Aras 1 (i)
10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (iii)
12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (ii)
12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)
12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

4
21 Hingga 25/1/2013
24.1.2013 – CUTI UMUM : MAULIDUR RASUL
Manisnya Senyumanmu

SISTEM BAHASA
§  Golongan Kata Kerja
§  Frasa . (FN+FN, FN+FK, FN+FA, FN+FS)
§  Ayat inti/ayat dasar

KOMPONEN SASTERA
§  Prosa Tradisional:
Tajuk Muluk

PENULISAN
§  Karangan Respons Terbuka (2) : Karangan jenis fakta

PKJR
§  Unit 1:  Tema : Keselamatan Jalan Raya
Tajuk 1:  Penggunaan Jalan Raya dan Masalahnya
Interpersonal
1.2  Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain.
1.3  Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai.
1.5  Berbincang dan membidas hujah dengan sopan dalam pelbagai situasi. Aras 1 (vii)
1.6  Menyatakan perasaan secara berterus terang dan beradab tentang sesuatu perkara untuk mengekalkan hubungan. Aras 3 (i)
Maklumat
6.1   Menggunakan sebutan, intonasi, dan unsur paralinguistik yang sesuai untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.
6.2   Menggunakan perkataan, ungkapan, ayat, dan laras bahasa yang sesuai untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.
6.3   Mengambil tindakan susulan terhadap pihak tertentu yang berkaitan dengan barangan dan perkhidmatan.
7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 1 (iii)
Estetik
9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (i).
9.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Aras 1 (ii dan iii)
10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan.Aras 1 (iii)
12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i)
12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)
12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)
12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)
12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)
Pendidikan Keselamatan Jalan Raya
1.1.1 Mengenal pasti masalah nahas jalan raya di Malaysia dan trauma akibat daripada nahas.
1.1.2 Memahami maksud dan implikasi risiko, mengambil risiko dan berisiko secara umum dan kaitannya dengan tingkah laku penggunaan jalan raya.
1.1.3 Mendefinisikan taktor-faktor risiko dan tingkah laku yang berkaitan, meliputi persekitaran jalan raya dan situasi perjalanan untuk semua pengguna jalan raya.
5
29/1/2013
Hingga
31/1/2013
28.1.2013 – CUTI UMUM: THAIPUSAM (GANTI HARI AHAD)
1.2.2013 – CUTI UMUM : HARI WILAYAH PERSEKUTUAN
Komputer dalam KehidupanSISTEM BAHASA
§  Kata Adjektif

KOMPONEN SASTERA
§  Cerpen: Kasut Kelopak Jantung

PENULISAN
§  Karangan Berangsangan (2)

Interpersonal
2.4 Mengemukakan cadangan yang membina untuk mencapai tujuan perbincangan. Aras 1 (ii)
2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan. Aras 1 (ii dan iii)
Maklumat
7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton. Aras 1 (i)
7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (i dan ii)
7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 1 (i dan ii)
8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi. Aras 1 (i)
8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1 (i)
8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah disusun.  Aras 1 (i)
8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu.  Aras 1 (i)
Estetik
10.1  Menceritakan semula sesebuah karya secara  keseluruhan. Aras 1 (i)
10.4  Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i)
12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)
12.4  Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)
12.6  Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)
6
4-8/2/2013
Remaja Berwawasan

SISTEM BAHASA
§  Pembentukan Kata Adjektif

KOMPONEN SASTERA
§  Sambungan cerpen: Kasut Kelopak Jantung

PENULISAN
§  Ringkasan dan Pemahaman (2)

PKJR
§  Unit 1:  Tema : Keselamatan Jalan Raya
Tajuk 2: Berkeadaan Selamat di Jalan Raya
Interpersonal
3.1 Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding. Aras 1 (i)
3.2  Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain secara terbuka untuk mencapai kata sepakat. Aras 1 (ii)
5.1 Berbicara dan merayu dengan menggunakan kata, ungkapan, dan ayat yang dapat memberikan kesan memujuk untuk mendapatkan sesuatu.
5.2 Menggunakan hujah yang bernas dan meyakinkan untuk mempengaruhi pihak lain dalam pelbagai situasi.
5.3 Merayu dengan menggunakan strategi yang berkesan untuk memujuk pihak lain.
Maklumat
7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (i)
7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut.Aras 1 (ii)
Estetik
9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (i)
9.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Aras 1 (ii dan iii)
10.4   Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i)
10.5  Menghuraikan maksud, gaya bahasa, dan unsur bunyi dalam puisi. Aras 1 (i)
12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i)
12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (i)
12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)
12.4  Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)
12.6  Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)
Pendidikan Keselamatan Jalan Raya
1.1.1 Mengenal pasti masalah nahas jalan raya di Malaysia dan trauma akibat daripada nahas.
1.1.2 Memahami maksud dan implikasi risiko, mengambil risiko dan berisiko secara umum dan kaitannya dengan tingkah laku penggunaan jalan raya.
1.1.3 Mendefinisikan taktor-faktor risiko dan tingkah laku yang berkaitan, meliputi persekitaran jalan raya dan situasi perjalanan untuk semua pengguna jalan raya.
7
13-15/2/2013
CUTI UMUM: TAHUN BARU CINA
CUTI UMUM: TAHUN BARU CINA (GANTI HARI AHAD)
Wira Bangsa
SISTEM BAHASA
§  Kata Hubung


KOMPONEN SASTERA
§  Drama : Surat Untuk Ina
PENULISAN
Karangan Respons Terbuka: (3) Surat Kiriman Tidak Rasmi
Interpersonal
3.3 Menyatakan pendirian yang jelas dengant persetujuan dan kata sepakat mengemukakan maklumat yang relevan. Aras 1 (ii)
3.4 Mempertimbangkan semua aspek yang dikemukakan dalam perundingan secara rasional untuk mencapai kata sepakat supaya diterima oleh semua pihak. Aras 2 (i dan ii)
Maklumat
8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah disusun.  Aras 1 (i)
Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu.  Aras 1 (ii)
Estetik
10.3  Menyatakan bentuk dan nada puisi. Aras 1 (i)
10.4  Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i)
10.5   Menghuraikan maksud, gaya bahasa, dan unsur bunyi dalam puisi. Aras 1 (i)
12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i)
12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)
12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)
12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)
8
18-22/2/2013
Ibu Negara Malaysia
SISTEM BAHASA
§  Kata Tanya
§  Kata Seru

KOMPONEN SASTERA
§  Novel Sukar Membawa Tuah:  Sinopsis dan Tema 
PENULISAN
§  Karangan Berangsangan (3)
PKJR
§  Unit 2:  Tema : Perlakuan Berisiko
Tajuk 1: Mana Lebih Berisiko
Interpersonal
3.3 Menyatakan pendirian yang jelas dengant persetujuan dan kata sepakat mengemukakan maklumat yang relevan. Aras 1 (ii)
3.4 Mempertimbangkan semua aspek yang dikemukakan dalam perundingan secara rasional untuk mencapai kata sepakat supaya diterima oleh semua pihak. Aras 2 (ii dan iii)
Maklumat
7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 1 (iii)
7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (iv)
Estetik
9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (i)
10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara  keseluruhan. Aras 1 (i)
10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i)
10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (ii dan iii)
11.3 Membandingkan penggunaan laras bahasa dalam pelbagai genre. Aras 1 (iii)
12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)
12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)
12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)
Pendidikan Keselamatan Jalan Raya
1.1.2 Memahami maksud dan implikasi risiko, mengambil risiko dan berisiko secara umum dan kaitannya dengan tingkah laku penggunaan jalan raya.
1.1.3 Mendefinisikan taktor-faktor risiko dan tingkah laku yang berkaitan, meliputi persekitaran jalan raya dan situasi perjalanan untuk semua pengguna jalan raya.
9
25/2/2012-1/3/2012
Indahnya Bumi Kenyalang

SISTEM BAHASA
§  Kata Penguat
KOMPONEN SASTERA
§  Novel Sukar Membawa Tuah :  Persoalan
PENULISAN
Ringkasan dan Pemahaman (3)
Interpersonal
3.3 Menyatakan pendirian yang jelas dengant persetujuan dan kata sepakat mengemukakan maklumat yang relevan. Aras 1 (ii)
3.4 Mempertimbangkan semua aspek yang dikemukakan dalam perundingan secara rasional untuk mencapai kata sepakat supaya diterima oleh semua pihak. Aras 2 (ii dan iii)
Maklumat
7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 1 (iii)
7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (iv)
Estetik
9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (i)
10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara  keseluruhan. Aras 1 (i)
10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i)
10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (ii dan iii)
11.3 Membandingkan penggunaan laras bahasa dalam pelbagai genre. Aras 1 (iii)
12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)
12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)
12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)
10
4-8/3/2013
Lima Langkawi
SISTEM BAHASA
§  Kata Pengegas
§  Kata Nafi, Kata Pemeri

KOMPONEN SASTERA
§  Novel Sukar Membawa Tuah : Watak dan Perwatakan
PENULISAN
§  Karangan Respons Terbuka: (4) Surat Kiriman Rasmi
PKJR
§  Unit 2: Tema: Perlakuan Berisiko
Tajuk 2: Berjalan Membelakangkan Lalu Lintas
Interpersonal
3.3 Menyatakan pendirian yang jelas dengant persetujuan dan kata sepakat mengemukakan maklumat yang relevan. Aras 1 (ii)
3.4 Mempertimbangkan semua aspek yang dikemukakan dalam perundingan secara rasional untuk mencapai kata sepakat supaya diterima oleh semua pihak. Aras 2 (ii dan iii)
Maklumat
7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 1 (iii)
7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (iv)
Estetik
9.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Aras 1 (ii dan iii)
10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i)
10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (ii dan iii)
11.3 Membandingkan penggunaan laras bahasa dalam pelbagai genre. Aras 1 (iii)
12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)
12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)
12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)
Pendidikan Keselamatan Jalan Raya
1.1.1 Mengenal pasti masalah nahas jalan raya di Malaysia dan trauma akibat daripada nahas.
1.1.2 Memahami maksud dan implikasi risiko, mengambil risiko dan berisiko secara umum dan kaitannya dengan tingkah laku penggunaan jalan raya.
4.1.1 Mengenal pasti situasi berisiko yang boleh menyebabkan pejalan kaki terlibat dalam nahas.
4.1.2 Mengetahui kepentingan menggunakan kemudahan untuk pejalan kaki, memilih tempat dan masa yang selamat untuk melintas.
11
11-15/3/2013
Sukan Memanah
SISTEM BAHASA
§  Kata Sendi Nama

KOMPONEN SASTERA
§  Novel Sukar Membawa Tuah : Latar
PENULISAN
Karangan Berangsangan (4)
Interpersonal
4.1 Mengesan kecondongan pendapat dan menimbangkan pelbagai pilihan untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Aras 1 (i)
4.2 Menjelaskan dan membuktikan pertimbangan secara rasional dan adil bagi meyakinkan pihak yang terlibat. Aras 2 (i)
Maklumat
7.6 Membezakan fakta dengan pandangan dalam bahan yang dirujuk. Aras 1 (iv)
7.7 Memahami laras bahasa bagi pelbagai bahan untuk memperoleh maklumat. Aras 1 (v)
7.7 Memahami laras bahasa bagi pelbagai bahan untuk memperoleh maklumat. Aras 1 (v dan vi)
Estetik
10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. Aras 1 (i)
10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 1 (ii dan iii)
11.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera serta menggunakannya dalam penulisan bukan kreatif. Aras 1 (i)
12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i)
12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (ii dan iii)
12
18-22/3/2013
Pahlawan Perkasa
SISTEM BAHASA
§  Kata Arah
KOMPONEN SASTERA
§  Novel Sukar Membawa Tuah : Plot
PENULISAN
§  Karangan Respons Terbuka: (4) Laporan

PKJR
§  Unit 3: Tema: Pengaruh Rakan Sebaya;
Tajuk 1:  Pengaruh Atas Tindakan yang Kita Lakukan
Interpersonal
4.2 Menjelaskan dan membuktikan pertimbangan secara rasional dan adil bagi meyakinkan pihak yang terlibat. Aras 2 (i)
Maklumat
7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 1 (iii)
7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (iv)
8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi. Aras 1 (iv)
Estetik
10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (ii dan iii) 1 (iv dan v)
10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i)
10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi. Aras 1 (i)
12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)
12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)
12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)
12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)
Pendidikan Keselamatan Jalan Raya
1.1.4 Mengenal pasti dan memahami faktor risiko yang memberikan kesan atas keselamatan remaja sebagai pengguna jalan raya termasuk
1.2.1 Mengenali sikap positif dan negatif serta cara sikap tersebut boleh memberikan kesan atau mempengaruhi keselamatan di jalan raya.
1.2.2 Mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi sikap bagi penggunaan jalan raya yang lebih selamat.
13.4 Mengenal pasti dan menggunakan kemahiran membuat keputusan dan perancangan untuk membolehkan penggunaan jalan raya yang lebih selamat.

23 Hingga 31.3.2013

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
13
1-5/4/2013
Internet Jaringan Maklumat

SISTEM BAHASA
§  Kata Pascakata
KOMPONEN SASTERA
§  Novel Wira Persona Avatari:  Binaan Plot
PENULISAN
Karangan Respons Terbuka:  (5) Perbahasan
Interpersonal
4.1 Mengesan kecondongan pendapat dan menimbangkan pelbagai pilihan untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Aras 1 (i)
Maklumat
8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1 (i)
8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah disusun. Aras 1 (i)
Estetik
10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. Aras 1 (i)
10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam karya. Aras 1 (i)
10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (iv dan v)
12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)
12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)
12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)
14
8-12/4/2013
Taman Negara Gunung Mulu

SISTEM BAHASA
§  Kata Bantu

K0MPONEN SASTERA
§  Novel Sukar Membawa Tuah :  Teknik Plot
PENULISAN
§  Karangan Berangsangan (5)


PKJR
§  Unit 3: Tema: Pengaruh Rakan Sebaya
Tajuk 2: Dalam Kawalan Saya

Interpersonal
4.1 Mengesan kecondongan pendapat dan menimbangkan pelbagai pilihan untuk menyelesaikan masalah dan membuat  keputusan. Aras 1 (i)
Maklumat
8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1 (i)
8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah disusun. Aras 1 (i)
Estetik
10.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi. Aras 1 (i)
10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i)
10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi. Aras 1 (i)
12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)
12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)
12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)
Pendidikan Keselamatan Jalan Raya
1.2.1 Mengenali sikap positif dan negatif serta cara sikap tersebut boleh memberikan kesan atau mempengaruhi keselamatan di jalan raya.
1.2.2 Mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi sikap bagi penggunaan jalan raya yang lebih selamat.
13.4 Mengenal pasti dan menggunakan kemahiran membuat keputusan dan perancangan untuk membolehkan penggunaan jalan raya yang lebih selamat.
15
15-19/4/2013
Belia Harapan Negara
SISTEM BAHASA
§  Kata ganda

KOMPONEN SASTERA
§  Novel Sukar Membawa Tuah : Gaya Bahasa
PENULISAN
Ringkasan dan pemahaman (5)
Interpersonal
1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 1 (iv)
Maklumat
7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 1 (iii)
7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (iv)
Estetik
10.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi. Aras 1 (i)
10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i)
10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi. Aras 1 (i)
12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)
12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)
12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)
12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)
16
22-26/4/2013
Pengembaraan Misteri
SISTEM BAHASA
§  Kata Terbitan

KOMPONEN SASTERA
§  Novel Sukar Membawa Tuah : Sambungan Gaya Bahasa
PENULISAN
§  Karangan Respons Terbuka:  (6) Dialog/ Wawancara / Forum /Temuramah
PKJR
Unit 4: Tema: Bertindak Tegas Tajuk 1: Tegas dan Selamat
Interpersonal
3.3 Menyatakan pendirian yang jelas dengant persetujuan dan kata sepakat mengemukakan maklumat yang relevan. Aras 1 (ii dan iii)
Maklumat
7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (iv)
Estetik
10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara  keseluruhan. Aras 1 (i)
10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i)
12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)
12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)
12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)
12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)
Pendidikan Keselamatan Jalan Raya
1.3.6 Membina kemahiran komunikasi dengan menunjukkan sikap tegas dalam menangani pengaruh negatif rakan sebaya.
1.3.7 Mengetahul cara menyuarakan pendapat apabila melakukan perjalanan dengan seseorang yang tidak mementingkan keselamatan.
17
29/4/2013-3/5/2013
1.5.2013 : CUTI UMUM – HARI PEKERJA
Pulau Percutian
SISTEM BAHASA
§  Imbuhan Pinjaman
KOMPONEN SASTERA
§  Novel Sukar Membawa Tuah : Nilai
PENULISAN
Karangan Berangsangan (6)

Interpersonal
3.0   Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat
3.3 Menyatakan pendirian yang jelas dengan persetujuan dan kata sepakat mengemukakan maklumat yang relevan. Aras 1 (iii)
Maklumat
7.0  Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton
7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 1 (iii)
7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (iv)
Estetik
10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. Aras 1 (i)
10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i)
10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (iv)
12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)
12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)
12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)
12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)
18
6-10/5/2013
Alam Warisan Kita
SISTEM BAHASA
§  Frasa
KOMPONEN SASTERA
§  Novel Sukar Membawa Tuah :  Pengajaran
PENULISAN
§  Ringkasan dan Pemahaman (6)
PKJR
Unit 4: Tema: Bertindak Tegas Tajuk 2: Kepentingan Bertindak Tegas
Interpersonal
3.3 Menyatakan pendirian yang jelas dengan persetujuan dan kata sepakat mengemukakan maklumat yang relevan. Aras 1 (iii)
Maklumat
7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 1 (iii)
7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (iv)
Estetik
10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. Aras 1 (i)
10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i)
10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (iv)
12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)
12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)
12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)
Pendidikan Keselamatan Jalan Raya
1.3.6 Membina kemahiran komunikasi dengan menunjukkan sikap tegas dalam menangani pengaruh negatif rakan sebaya.
1.3.7 Mengetahul cara menyuarakan pendapat apabila melakukan perjalanan dengan seseorang yang tidak mementingkan keselamatan.
19
13-17/5/13
Belian Kayu Bernilai
SISTEM BAHASA
§  Ayat tunggal
KOMPONEN SASTERA
§  Pantun Empat Kerat (Agama)

PENULISAN
Karangan Respons Terbuka: (7) Ucapan/ Ceramah/ Syarahan
Interpersonal
1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra
1.6 Menyatakan perasaan secara berterus terang dan beradab tentang sesuatu perkara untuk mengekalkan hubungan. Aras 1 (v)
Maklumat
7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama dan isi penling tentang pelbagai bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. Aras 1(ii)
Estetik
10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i)
12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)
12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (ii)
12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)
20
20-23/5/13

UJIAN SELARAS(PBS)
27/5/2013
2/6/2013
Cuti Pertengahan Tahun

21
10-14/6/2013
-          Jelapang Padi Kita
-          Sumber Mineral
SISTEM BAHASA
§  Ayat Tanya
§  Ayat Seruan

KOMPONEN SASTERA
§  Sajak: Lebah dan Madu
PENULISAN
§  Karangan berangsangan (7)
PKJR
§  Unit 5: Tema: Meningkatkan Keselamatan Pengguna Jalan Raya
Tajuk 1: Semua Orang Mempunyai Tanggungjawab
Interpersonal
1.6 Menyatakan perasaan secara berterus terang dan beradab tentang sesuatu perkara untuk mengekalkan hubungan. Aras 1 (v)
Maklumat
7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama dan isi penling tentang pelbagai bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. Aras 1(ii)
Estetik
10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. Aras 1 (i)
10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam karya. Aras 1 (i)
10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i)
12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)
12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (ii)
12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)
Pendidikan Keselamatan Jalan Raya
1.3.1 Memahami konsep pengguna ‘alan raya yang bertanggungjawab.
1.3.2 Mengenal pasti hak dan tanggungjawab pengguna jalan raya.
1.3.3 Memahami peraturan, undang-undang dan dasar-dasar jalan raya yang dapat mengoptimumkan keselamatan semua pengguna jalan raya.
1.3.5 Memahami dan menggunakan kemahiran pengurusan dan kawalan diri untuk meningkatkan keselamatan diri sendiri dan orang lain.
22
17-21/6/2013

Tukang Emas
SISTEM BAHASA
§  Susunan Ayat tunggal
KOMPONEN SASTERA
§  Prosa Tradisional : Hikayat Marakrama
PENULISAN
§  Ringkasan dan pemahaman (7)
Interpersonal
1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan, dan masyarakat dengan menggunakan kata, intonasi, dan nada yang sesuai. Aras 1 (i)
6.3 Mengambil tindakan susulan terhadap pihak tertentu yang berkaitan dengan barangan dan perkhidmatan. Aras 3 (i)
Maklumat
7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 1 (iii)
Estetik
11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif. Aras 1 (ii dan iii)
12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)
12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)
12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)
12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)
23
24-28/6/2013
Sastera Tradisional Warisan Bangsa
SISTEM BAHASA
§  Ayat Aktif

KOMPONEN SASTERA
§  Cerpen:  Tempang
PENULISAN
§  Karangan Respons Terbuka: (8) Berita/ Rencana Akhbar
Interpersonal
1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga,rakan, dan masyarakat dengan menggunakan kata, intonasi, dan nada yang sesuai Aras 1 (ii)
6.3 Mengambil tindakan susulan terhadap pihak tertentu yang berkaitan dengan barangan dan perkhidmatan. Aras 1 (ii)
Maklumat
7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (iv)
Estetik
10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara  keseluruhan. Aras 1 (i)
10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i)
10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (iii, iv)
12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (iii)
12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iv)
12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)
24
1-5/7/2013
Jasamu dalam Ingatan
SISTEM BAHASA
§  Ayat Pasif
KOMPONEN SASTERA
§  Sambungan cerpen:  Tempang


PENULISAN
§  Karangan Berangsangan (8)
PKJR
§  Unit 5: Tema: Meningkatkan Keselamatan Pengguna Jalan Raya Tajuk 2: Sebarkan Maklumat
Interpersonal:
1.2 Mendengar dan memberikan respons secara bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain. Aras 1(vi)
Maklumat
7.6  Membezakan fakta dengari pandangan yang dirujuk. Aras 3 (ii)
7.7   Memahami laras bahasa pelbagai bahan untuk memperoleh maklumat. Aras 3(i)
Estetik:
10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan.  Aras 1(vii)
12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)
12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)
Pendidikan Keselamatan Jalan Raya
1.1.4 Mengenal pasti dan memahami faktor risiko yang memberikan kesan atas keselamatan remaja sebagai pengguna jalan raya.
1.3.3Memahami peraturan, undarig-undang dan dasar-dasar jalan raya yang dapat mengoptimumkan keselamatan semua pengguna jalan raya.
1.3.4 Mengenal pasti dan menggunakan kemahiran membuat keputusan dan perancangan untuk membolehkan penggunaan jalan raya yang lebih selamat.
25
8-12/07/2013
Parlimen Negara Kita
SISTEM BAHASA
§  Ayat Majmuk Gabungan
KOMPONEN SASTERA
§  Drama: Ke Arah Mana
PENULISAN
§  Ringkasan dan pemahaman (8)
Interpersonal:
1.2 Mendengar dan memberikan respons secara bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain. Aras 1(vi)
Maklumat:
8.1 Menyaring maklumat mengikut kiasifikas. Aras 1 (i)
Estetik:
10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera
10.6  Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 1(ii)
11.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera serta menggunakannya dalam penulisan bukan kreatif. Aras 1(i)
11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif. Aras 1 (ii)
11.3 Membandingkan penggunaan laras bahasa dalam pelbagai genre. Aras 1 (iii)
12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)
12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)
26
15-19/7/2013
Angkasa Lepas
SISTEM BAHASA
§  Ayat Majmuk Pancangan Relatif
KOMPONEN SASTERA
§  Pantun Empat Kerat (Berjimat cermat)
PENULISAN
§  Karangan Respons Terbuka: (9) Perbahasan

PKJR
§  Unit 6: Tema: Laju dan Memecut Tajuk 1: Kawal Kelajuan: Lindungi Nyawa Anda
Interpersonal:
1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang Aras 1 (iv)
1.4 Bersoal jawab bertatasusila tentang dengan meriggunakan pe!bagai soalan. Aras 2 (ii)
1.5 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan  dalam pelbagai situasi. Aras 3 (ii)
Maklumat:
8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1(ii)
8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah disusun. Aras 1(i)
8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu. Aras 1(i)
Estetik:
10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam karya. Aras 1 (1)
10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1(i)
12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i)
12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (i)
12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iv)
12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)
Pendidikan Keselamatan Jalan Raya
2.1.1 Memahami akibat daripada memecut (memandu kenderaan dengan laju dan/atau melebihi tahap kelajuan).
2.1.5 Mengetahui perbezaan antara had laju, had laju yang ditetapkan, had laju yang dicadangkan dan kelajuan yang bersesuaian.
27
22-26/7/2013
Cuti Akhir Tahun
SISTEM BAHASA
§  Ayat Komplemen


KOMPONEN SASTERA
§  Hari Akhir Persekolahan
PENULISAN
§  Karangan berangsangan (9)
Interpersonal:
1.2 Mendengar dan memberikan respons secara bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain. Aras 1(vi)
Maklumat:
8.1 Menyaring maklumat mengikut kiasifikas. Aras 1 (i)
Estetik:
10.6  Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 1(ii)
11.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera serta menggunakannya dalam penulisan bukan kreatif. Aras 1(i)
11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif. Aras 1 (ii)
11.3 Membandingkan penggunaan laras bahasa dalam pelbagai genre. Aras 1 (iii)
12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)
12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)
12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)
28
29/7/2013-2/8/2013
SISTEM BAHASA
§  Ayat Majmuk Pancangan Relatif
KOMPONEN SASTERA
§  Cerpen: Tukang Lama
PENULISAN
§  Ringkasan dan pemahaman (9)
PKJR
§  Unit 6: Tema: Laju dan Memecut
Tajuk 2: Laju dan Impak
Interpersonal:
1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang Aras 1 (iv)
1.4 Bersoal jawab bertatasusila tentang dengan meriggunakan pe!bagai soalan. Aras 2 (ii)
1.5 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan  dalam pelbagai situasi. Aras 3 (ii)
Maklumat:
8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1(ii)
8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu. Aras 1(i)
Estetik:
10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. Aras 1 (1)
10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam karya. Aras 1 (1)
10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1(i)
11.2 Menganalisis gaya bahasa dan susunan dalam karya sastera serta menggunakannya penulisan kreatif dan bukan kreatif. Aras 2 (1)
12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i)
12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)
Pendidikan Keselamatan Jalan Raya
2.1.1 Memahami akibat daripada memecut (memandu kenderaan dengan laju dan/atau melebihi tahap kelajuan).
2.1.2 Memahami dan menerangkan: • kesan daya hentaman terhadap sesuatu objek akibat perlanggaran, • hubungan antara daya hentaman dengan impak nahas (rujuk buku panduan)
2.1.7 Menyatakan bantahan atas amalan memecut kenderaan.

3.8.2013 Hingga 11.8.2013
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
8 Hingga 9. 8.2013 – CUTI UMUM : HARI RAYA PUASA

29
12-16/8/2013
SISTEM BAHASA
§  Ayat Komplemen
KOMPONEN SASTERA
§  Sambungan cerpen: Tukang Lama
PENULISAN
§  Karangan Respons Terbuka (10) : Perbincangan / Pendapat
Interpersonal
1.5 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan dalam pelbagai situasi.
1.6 Menyatakan perasaan secara berterus terang dan  beradab tentang sesuatu perkara untuk mengekalkan hubungan. Aras 3(i)
Maklumat
8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1(i)
8.3 Membuat pertimbangan secara tellti  yang telah disusun. Aras 1(ii)
8.5 Mentafsirkan maklumat yang telah dipilih secara rasional untuk membuat inferens. Aras 1(ii)
Estetik                 
11.2 Menganalisis gaya bahasa dan dalam karya sastera serta mengguna penulisan kreatif dan bukan kreatif. Aras 1(ii)
12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)
12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)
12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)
12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)
30
19-23/8/2013
SISTEM BAHASA
§  Ayat Tanya
§  Sinkof
KOMPONEN SASTERA
§  Cerpen:  Yuran
PENULISAN
§  Karangan Berangsangan (10)
PKJR
§  Unit 7: Tema: Apakah Pemanduan Susah?
Tajuk 1:  Apakah yang Sukar Tentang Pemanduan?
 Interpersonal
2.1 Mengemukakan idea yang bernas semasa memberi pendapat dalam perbincangan. Aras 1(i)
2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan rapi.
2.3 Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh dan bukti. Aras 1(ii)
Maklumat
8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi.Aras 1 (i)
8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1 (i)
8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah disusun. Aras 1 (i)
8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu. Aras 2(i)
Estetik
11.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera serta menggunakannya dalam penulisan bukan kreatif. Aras 1(i)
11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif. Aras 1(ii)
11.3 Membanding beza penggunaan laras bahasa yang sesuai dalam pelbagai genre. Aras 3(ii)
12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)
12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)  (ii)
Pendidikan Keselamatan Jalan Raya
2.1.5 Mengetahui perbezaan antara had laju, had laju yang ditetapkan, had laju yang dicadangkan dan kelajuan yang bersesuaian.
2.4.1 Mengenal pasti kerumitan, fizikal dan keupayaan kognitif yang diperlukan untuk memandu atau menunggang kenderaan dengan selamat.
2.4.2 Mengenal pasti gangguan-gangguan utama semasa melakukan perjalanan yang memberikan kesan kepada keselamatan.
5.1.2 Memahami latihan prapemandu dan pengalaman sebagal penumpang untuk membina kemahiran pemanduan pada masa hadapan.
31
26-30/8/2013
Kata Seru
Sambungan cerpen: Yuran
Ringkasan dan Pemahaman (10)
 Interpersonal
2.1 Mengemukakan idea yang bernas semasa memberi pendapat dalam perbincangan. Aras 1(i)
2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan rapi.
2.3 Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh dan bukti. Aras 1(ii)
Maklumat
8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi.Aras 1 (i)
8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1 (i)
8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah disusun. Aras 1 (i)
8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu. Aras 2(i)
Estetik
11.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera serta menggunakannya dalam penulisan bukan kreatif. Aras 1(i)
11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif. Aras 1(ii)
12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)  (ii)
32
2-6/9/2013
SISTEM BAHASA
KOMPONEN SASTERA
§  Drama: Mendung Hitam Beralih Jua
PENULISAN
§  Karangan Respons Terbuka: (11)  Peribahasa / Cogan kata / Slogan
PKJR
§  Unit 7: Apakah Pemanduan Susah?
Tajuk 2: Pengetahuan Melalui Pengalaman
Interpersonal
2.3 Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh dan bukti. Aras 1(i, ii)
2.4 Mengemukakan cadangan yang membina untuk mencapai tujuan perbincangan. Aras 1(ii)
Maklumat
8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1(i)
8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah disusun. Aras 1(i)
8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu. Aras 1(ii)
Estetik
10.4 Menyatakan jenis, cirri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1(iv).
12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (i)
12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iv)
Pendidikan Keselamatan Jalan Raya
2.1.5 Mengetahui perbezaan antara had laju, had laju yang ditetapkan, had laju yang dicadangkan dan kelajuan yang bersesuaian.
2.4.1 Mengenal pasti kerumitan, fizikal dan keupayaan kognitif yang diperlukan untuk memandu atau menunggang kenderaan dengan selamat.
5.1.2 Memahami latihan prapemandu dan pengalaman sebagai penumpang untuk membina kemahiran pemanduan pada masa hadapan.
33
9-13/9/2013
SISTEM BAHASA
Kata Majmuk
KOMPONEN SASTERA
Sajak: Jangan
PENULISAN
Karangan Berangsangan (11)
Interpersonal
2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan rapi. Aras 1(ii)
2.4 Mengemukakan cadangan yang membina untuk mencapai tujuan perbincangan..Aras 1(iii)
Maklumat
8.5 Mentafsirkan maklumat yang telah dipilih secara rasional untuk membuat inferens. Aras 1(ii)
8.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan ada hendak menerima, menambah atau menolak maklumat tersebut. Aras 2(ii)
9.1 Menggunakan kata, istilah,frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1(ii)
9.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Aras 3(ii)
Estetik
12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (i)
12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iv)
12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)
34
17-20/9/2013
SISTEM BAHASA
§  Ayat Majmuk
KOMPONEN SASTERA
§  Cerpen:  Trauma Embah
PENULISAN
§  Ringkasan dan Pemahaman (11)
PKJR
§  Unit 8: Tema: Menggunakan Jalan Raya dengan Selamat dan BertanggungjawabTajuk 1: Akibat Membuat Keputusan yang Salah
 Interpersonal
2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara dengan isu yang dikemukakan. Aras 3(i)
Maklumat
9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1(i)
9.3 Menyediakan hujah dan alasan untuk menyampaikan pembentangan. Aras 3 (iii)
Estetik
11.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera. Aras 1(i)
11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif. Aras 1(ii)
11.3 Membandingkan penggunaan laras bahasa dalam pelbagai genre. Aras 1(iii)
12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iv)
12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)
Pendidikan Keselamatan Jalan Raya
1.3.1 Memahami konsep pengguna ‘alan raya yang bertanggungjawab.
1.3.2 Mengenal pasti hak dan tanggungjawab pengguna jalan raya.
1.3.4 Mengenal pasti dan menggunakan kemahiran membuat keputusan dan perancangan untuk membolehkan penggunaan jalan raya yang lebih selamat.
35
23-27/9/2013
SISTEM BAHASA
§  Susunan Ayat Tunggal
KOMPONEN SASTERA
§  Sajak: Diari Lama
PENULISAN
§  Karangan Respons Terbuka: (12) Cerita/ Cereka/ Imaginasi
Interpersonal:
1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang Aras 1 (iv)
1.5 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan  dalam pelbagai situasi. Aras 3 (ii)
Maklumat:
8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1(ii)
8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah disusun. Aras 1(i)
8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu. Aras 1(i)
Estetik:
10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam karya. Aras 1 (1)
10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1(i)
11.2 Menganalisis gaya bahasa dan susunan dalam karya sastera serta menggunakannya penulisan kreatif dan bukan kreatif. Aras 2 (1)
12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iv)
12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)
36
30.9.2013 -4/10/2013

SISTEM BAHASA
§  Laras Bahasa
KOMPONEN SASTERA
§  Syair Wasiat Ayahanda Siti Zawiyah
PENULISAN
§  Karangan Berangsangan (11)

PKJR
§  Unit 8: Menggunakan Jalan Raya dengan Selamat dan Bertanggungjawab Tajuk 2:Pelumba Jalan
Interpersonal
3.3 Menyatakan pendirian yang jelas dengan persetujuan dan kata sepakat mengemukakan maklumat yang relevan. Aras 1 (iii)
Maklumat
7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 1 (iii)
7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (iv)
Estetik
10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (iv)
12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)
12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)
12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)
12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)
Pendidikan Keselamatan Jalan Raya
1.3.2 Mengenal pasti hak dan tanggungjawab pengguna jalan raya.
1.3.4 Mengenal pasti dan menggunakan kemahiran membuat keputusan dan perancangan untuk membolehkan penggunaan jalan raya yang lebih selamat.
37
7-11/10/2013
SISTEM BAHASA
§  Ayat Aktif
KOMPONEN SASTERA
§  Prosa Tradisional: Budi Seorang Bapa Angkat
PENULISAN
§  Ringkasan dan Pemahaman (11)
 Interpersonal
2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara dengan isu yang dikemukakan. Aras 3(i)
Maklumat
9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1(i)
9.3 Menyediakan hujah dan alasan untuk menyampaikan pembentangan. Aras 3 (iii)
Estetik
10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan,lata, plot gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 1(vii)
11.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera. Aras 1(i)
11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif. Aras 1(ii)
12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iv)
12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)
38
14-18/10/2013
SISTEM BAHASA
§  Ayat Pasif
KOMPONEN SASTERA
§  Cerpen: Sepucuk Surat daripada Kawan
PENULISAN
§  Karangan Respons Terbuka: (12) Karangan jenis fakta
Interpersonal:
1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang Aras 1 (iv)
1.5 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan  dalam pelbagai situasi. Aras 3 (ii)
Maklumat:
8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1(ii)
8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah disusun. Aras 1(i)
8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu. Aras 1(i)
Estetik:
10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. Aras 1 (1)
10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1(i)
11.2 Menganalisis gaya bahasa dan susunan dalam karya sastera serta menggunakannya penulisan kreatif dan bukan kreatif. Aras 2 (1)
12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1
39
21-25/10/2013
SISTEM BAHASA
§  Kata-kata Hikmat
KOMPONEN SASTERA
§  Syair Kemangkatan Sultan Sulaiman
PENULISAN
§  Karangan Berangsangan (11)
Interpersonal
1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai.      Aras 1  (iv)
1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. Aras 2 (ii), (iv)
Maklumat
7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (iii)
8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.Aras 1 (i)
Estetik
10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan.     Aras 1 (i)
12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (ii)
12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)
12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)
40
28/10/2013-
1/11/2013
SISTEM BAHASA
§  Ayat Komplemen
§  Ayat Majmuk Pancangan Relatif ‘yang’

KOMPONEN SASTERA
§  Sajak: Asap
§  Pantun Empat Kerat (Teka-teki)
PENULISAN
§  Ringkasan dan Pemahaman (11)
§  Karangan Respons Terbuka: (12) Karangan jenis pendapat.
Interpersonal
2.4 Mengemukakan cadangan yang membina untuk mencapai tujuan perbincangan. Aras 1 (ii)
2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan. Aras 1 (ii dan iii)
Maklumat
7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton. Aras 1 (i)
8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1 (i)
Estetik
10.1  Menceritakan semula sesebuah karya secara  keseluruhan. Aras 1 (i)
10.4  Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i)
41
4-8/11/2013
UJIAN SELARAS
( PBS )
PBS
42
11 Hingga 15.11.2013
16/11/2013
PENYELARASAN
(PBS)
PBS
Cuti Akhir Tahun
Disediakan oleh:
…………………………………………………
ABD RAHMAN BIN MOHAMMAD HUSAIN
Guru Bahasa Malaysia
Disemak dan disahkan oleh:
………………………………………….
CHE PUTEH ZAINI BINTI HASHIM
Guru Kanan Bidang Bahasa