Sabtu, 16 April 2011

Contoh Pengajaran Syair Tingkatan3

CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (SYAIR)

Tingkatan : 3 Ibnu Sina

Tarikh : 15 April 2011

Masa : 80 minit

Tema : Nasihat

Tajuk : Syair

Objektif : pada akhir pengajaran, pelajar dapat

1`. Melafazkan syair dengan sebutan dan intonasi yang betul

2. memberikan maksud perkataan sukar

3. membina ayat yang gramatis

Gabungjalin kemahiran : lisan dan menulis

Isi pengajaran

aktiviti

catatan

syair

Set induksi ( 5 minit)

1. Murid diperdengarkan satiu rangkap syair bermelodi Selendang Delima.

2. Soal jawab tentang jenis puisi tradisional tersebut

Strategi : konstruktif

Cirri-ciri syair

Langkah 1 (10 minit)

1. Guru menerangkan ciri-ciri syair yang telah diperdengarkan tadi.

2. Pelajar dibekalkan dengan syair Tenaga Pemuda.

3. Pelajar diminta menerangkan ciri-ciri syair tersebut.

Strategi metakognitif

Syair Tenaga Pemuda

Langkah 2 (25 minit)

1. Pelajar diperdengarkan syair dan menghayatinya.

2. Pelajar diminta melafazkan secara bersama-sama.

3. Guru meminta beberapa pelajar melafazkan dan membimbing mereka.

Strategi : Pembelajaran Koperatif

Kosa kata

Langkah 3 (15 minit)

1. Pelajar dibahagikan kepada 5 kumpulan dan setiap kumpulan satu rangkap syair.

2. Pelajar dikehendaki menyenaraikan 3 perkataan sukar yang terdapat dalam syair.

3. Pelajar diminta merujuk kamus untuk mencari maksud.

4. Pelajar diminta membina ayat gramatis.

ABM : Kamus Dewan

Langkah 4 (20 minit)

1. Ketua kumpulan dikehendaki membentangkan hasil perbincangan mereka.

2. Hasil pelajar akan ditayangkan pada OHP dan dimurnikan untuk penambahbaikan.

Rumusan dan isi pembelajaran

Langkah 5 (2minit)

1. Guru dan pelajar membuat rumusan daripada pengajaran hari ini.

2. Pelajar diminta menulis ayat yang dimurnikan dalam buku tatabahasa.

Penutup ( 3 minit

Pada akhir sesi pembelajaran semua pelajar dan guru melafazkan syair dengan penuh penghayatan .