Selasa, 14 Januari 2014

Kata Ganti nama

Kata Ganti Nama Diri

1.  Kata Ganti Nama diri ialah perkataan yang digunakan untuk 
     menggantikan kata nama orang.

2. Terdapat tiga jenis kata nama ganti nama diri, iaitu:

   a) Kata ganti nama diri pertama

       Contoh :  saya, aku, hamba, kami, beta, patik, kita

       Contoh ayat  :  (i)   Saya belajar di Tahun 3 Merah.

                                  (ii)  Kita mesti belajar bersungguh-sungguh.

                                  (iii) ‘ Beta tidak suka rakyat yang merderhaka,’ 
                                         titah Sultan Idris.

  b) Kata ganti nama diri kedua

      Contoh  :  anda, kamu, engkau, awak, tuanku, saudara

      Contoh ayat  :  (i)   Anda terpilih sebagai pemenang bertuah. 

                                 (ii)  Kamu tidak boleh bising di perpustakaan.

                                 (iii) ‘Adakah ini pensel awak?’ Tanya Liza
                                        kepada Kuma.

  c) Kata ganti nama diri ketiga

      Contoh  :  ia, beliau, dia, mereka, baginda, -nya

      Contoh ayat  : (i)   Dia berjalan kaki ke sekolah.

                                (ii)  Beliau seorang guru yang berwawasan.

                               (iii)  Fauzi dan Fazley bersahabat baik. Mereka 
                                       selalu pergi ke sekolah bersama-sama.